Naptár

2019. Február
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

Közgyűlési jegyzőkönyv 2017. május 6.

Jegyzőkönyv

 

Felvéve 2017. május 06-án 13:30 órai kezdettel Budapest, Sportcsarnok u. 2. szám alatt  a

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén.

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Szendi-Horváth Mária Elnök hívta össze. Az Elnök megállapítja, hogy 21 tagszervezetből 11 jelen van, tehát a  megjelentek száma eléri el a határozatképességhez szükséges mértéket, ezért a közgyűlést megnyitja.

A közgyűlést az elnök Szendi-Horváth Mária vezeti.

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással

-          a közgyűlés levezető elnökének Szendi Horváth Máriát

-          jegyzőkönyv-vezetőnek  Uhrin Krisztina

-          jegyzőkönyv hitelesítőnek Róthné Major Klárát,

egyhangúlag megválasztja, akik a feladatot elfogadják.

 

Napirendi pontok tárgyalása:

  1. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása

Az Elnök és az Alelnökök beszámolóját már e-mailben minden egyesület megkapta, de a közgyűlésen is megtekinthető.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés 1/2017. május 6. számú határozatát,  az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

 

  1. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása

Az Elnök bemutatja a Felügyelő bizottság beszámolóját, mely szerint a Bizottság 2016-ben az MTMSz Elnökének és más szerveinek és tisztség-viselőinek működését ellenőrizve megállapítja, hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

 

A közgyűlés 2/2017. május 6. számú határozatát,  a Felügyelő Bizottság beszámolója jóváhagyását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

 

 

  1. A 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, és a 2016. évi mérleg elfogadása.

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2016. évi pénzügyi beszámolót és a mérleget.

A 2016-os pénzügyi beszámoló, és a 2016. évi mérleg elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés 3/2017. május 6. számú határozatát, a 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, és a 2016. évi mérleg elfogadását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

 

  1. A tagdíj csökkentése 25.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra

Az Elnök javasolja az éves tagdíj csökkentését 25.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra, a versenyzői regisztrációs díj eltörlését és helyette a nevezési díj 500-500 Ft-os emelését (szóló 2500 Ft-ra, duó-trió 2000 Ft/főre, csapatok és formációk 1500 Ft/főre). Ezek a változtatások kiegyenlítik egymást, céljuk, hogy a kisebb egyesületek is vállalni tudják az MTMSZ tagságot, és a versennyel kapcsolatos költségeket a versenyszámok arányában osztják a versenyzőkre, tehát az fizet többet, aki több versenyszámban szerepel.

 

A tagdíj csökkentése 25.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra javaslat elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés 4/2017. május 6. számú határozatát, tagdíj 15,000 Ft-ra  csökkentésének elfogadását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

  1. A 2017. évre vonatkozó pénzügyi terv elfogadása.

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2017. évi pénzügyi tervet.

A 2017. évi pénzügyi terv elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés 5/2017. május 6. számú határozatát, az 2017. évi pénzügyi terv elfogadását  a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

  1. Alapszabály módosítás

Az Elnök az Alapszabály módosítására az alábbi szövegezés szerinti javaslatokat terjeszti elő:

 

1 §   3) pontja

Az MTMSz működésének az a célja, hogy a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncok területén folytatott, önálló táncos tevékenységet népszerűsítse, az ezen a területen létrejövő, egyre újabb táncirányzatokat meghonosítsa, valamint a jogszabályokban, a jelen Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze, koordinálja, irányítsa és ellenőrizze az ezen a területen folyó tevékenységet, versenyeket szervezzen, írjon ki és bonyolítson le, képviselje a területnek és tagjainak érdekeit, valamint részt vegyen a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Az MTMSz tevékenysége nem irányul más szervezetek vagy azok versenyrendszerei ellen.

 

2 §  3) pontja
Az MTMSz székhelye:

1132 Budapest, Kádár u. 6. I. emelet 7.

 

 

4 §   1.) pontja
Az MTMSz–nek a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint rendes tagja lehet minden, a modern táncsport területbe tartozó sportjellegű és művészi jellegű táncokkal foglalkozó sportszervezet (sportegyesület, vagy sportvállalkozás),  jogi személyiségű egyéb táncos szervezet, és nem jogi személyiségű táncos szervezet, csoportosulás (alapítvány, baráti kör, iskola, társaság), stb. Az MTMSz nem korlátozza, hogy tagszervezetei más érdekképviseleti szervezeteknek, szövetségeknek és egyesüléseknek is tagjai legyenek.  A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják, és egyenlő kötelezettségek terhelik.

 

4 §   4.1.) pontja         
A taggá való felvételről írásos belépési nyilatkozat alapján az Elnökség dönt.

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő  8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  A tag köteles felvételi kérelméhez csatolni:

a működést igazoló, 30 napnál nem régebbi hitelt érdemlő igazolást, vagy közhiteles adatbázisból letöltött dokumentumot..

 

5 §   3.) pontja
A tag köteles a tagdíjat minden évben az adott naptári év január 31. napjáig, év közbeni belépés esetén a belépési szándéknyilatkozat elfogadásától számított 14 napon belül megfizetni. A tag a befizetett tagdíjról a befizetés módját és időpont-ját feltüntető számlát kap.

 

7 §   3.) pontja
A Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tizenöt (l5) nappal a napirendi pontok megjelölésével a tagokat a tagok által megadott email címen értesíteni kell. Az elektronikus küldemény feladója az elküldés tényét köteles rögzíteni és regisztrálni, a címzett pedig köteles az elektronikus küldemény megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton visszaigazolni a feladó részére.

 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 6/2017. május 6. számú határozatát az MTMSZ alapszabály módosításáról a fenti szövegezés szerint a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban  egyhangúlag elfogadták.

 

  1. Az MTMSZ tagszervezeteinek változása – új tagok felvétele, kilépések, kizárások.

Az Elnökségi ülés  elfogadta  az alábbi jelentkezők MTMSZ taggá válását:

1.         SHOWTIME FITNESS SE 1164 Budapest, Asztalos u. 5.

2.         Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület      5700 Gyula Erkel tér 1.      

3.         Jokerdance SE 2083, Solymár, Mészégető u. hrsz.:7143,

4.         Profi-team SE  1213 Budapest, Zerge út 3.   

5.         Biofit SE            1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. 

6.         Xenova Tánc- és Sportegyesület 1214 Budapest, Szent László utca 90. I/7.   

7.         HUNGARYthmic Sportegyesület 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 31. 

 

Egy tagszervezet benyújtotta kilépési szándékát, melyet az Elnökség elfogadott:

1.         SHOWTIME FITNESS és Tánc Stúdió Kft.          
6000 Kecskemét, Ladánybenei u. 1.  Cg. 03-09-000078

Az MTMSZ tagságot megszüntető nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Továbbá az alábbi egyesületek a felszólítás ellenére sem fizették  be a 2017. január 31-én esedékes tagdíjat, ezért az Elnökség a tagsági jogviszony felmondásáról döntött:

1.         Energy Tánc SE.          9700 Szombathely Kőszegi u.19..       nyt. sz. 200322

2.         Vonzart SE                   1173 Budapest, Csermely K. u. 26/3. nyt. sz. 14150

3.         Táncvarázs SE             2315 Halásztelek, Posta köz 1.               nyt. sz. 6400

A tagsági jogviszony felmondásának jóváhagyását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 7/2017. május 6. számú határozatát az  MTMSz tagsági jogviszony felmondásáról a szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban  egyhangúlag elfogadták.

A fenti változások után az MTMSZ tagjai 2017. május 6-án:

sorsz

tagszervezet neve

székhely

nyilvántartási szám

1

ADOL RK Bt.

1192 Budapest, Szigetvári köz 5. fsz. 4.

Cg. 01-06-716016

2

Attitude Stúdió Bt

4032 Debrecen, Poroszlay u. 25.

 Cg 09-06-001898

3

Belvárosi MRL Club

9400 Sopron, Becht R. u. 11.

1495

4

Biofit Sportegyesület

1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3.

01-02-0013784

5

Dirty Dance Sopron Egyesület

9400 Sopron, Ív u. 1.

62031

6

Dunaújvárosi Petőfi S. Ált. Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye

2403 Dunaújváros, Római krt. 2.

030032

7

Etalon A.M.I.

9011 Győr, Déryné u.1.

102366

8

EVIA Tánc- és Mozgásművészeti Alapítvány

1145.Bp. Róna u.140.

11396

9

Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület

5700 Gyula Erkel tér 1.

04-02-0000713

10

HUNGARYthmic Sportegyesület

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 31. 

 08-02-0062875

11

Jokerdance SE

2083, Solymár, Mészégető u. hrsz.:7143, HU

13-02-0006570

12

Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület 

2330 Dunaharaszti Kossuth L. u. 55.

3228

13

KOLIBRI Táncegyesület

1013 Budapest, Döbröntei u. 2-4.

8149

14

MAROSHÉVÍZI FITNESS Iskola SE

1191 Budapest, Toldy u. 3. IX. 40. 

9793

15

Mazotti Ftness SE

1165.Budapest, Géza utca 37

 01-02-0014118

16

Profi-Team Életmód Egyesület

1213 Budapest, Zerge út 3.

01-02-0014761

17

RELEVÉ TSE

2700 Cegléd, Szárcsa u. 14.

5672

18

SHOWTIME FITNESS és Tánc Sportegyesület

1164 Budapest, Asztalos u. 5.

01-02-0016275

19

VITALITÁS SE

2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.

372

20

Xenova Tánc- és Sportegyesület

1214 Budapest, Szent László utca 90. I/7.

 01-02-0015851

21

Kisbajcsi Vörösmarty M. Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

9062 Kisbajcs, Arany J. u. 20.

030597

 8. Az MTMSZ tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban beterjesztett javaslatok- a tagoktól nem érkezett további napirendi pont javaslat.

 

9.  Egyéb:

2018. évi versenyek dátuma:

Tavaszi Kupa 2018. márc. 10-11. és márc. 24-25.

Magyar Bajnokság 2018. ápr. 21-22. és máj. 5-6.

EurOpen 2018. június 22-24. Budapest

Őszi Kupa 2018. nov. 17-18.

  

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2017. május 06.

 

Aláírások:

 

a közgyűlés levezető elnöke:

Szendi-Horváth Mária

………………………………………

jegyzőkönyv-vezető

Uhrin Krisztina

……………………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő

Róthné Major Klára

……………………………………..

Honlap készítés