Naptár

2019. Február
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

Az MTMSZ 2016. május 8-i közgyűlésének jegyzőkönyve

Jegyzőkönyv  

Felvéve 2016. május 08-án 15:00 órai kezdettel 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. szám alatt a

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén.

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Szendi Horváth Mária elnök hívta össze. Az elnök megállapítja, hogy a  megjelentek száma eléri el a határozatképességhez szükséges mértéket (10 főt), ezért a közgyűlést megnyitja.

A közgyűlést az elnök Szendi Horváth Mária vezeti.

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással

-          a közgyűlés levezető elnökének Szendi Horváth Máriát

-          jegyzőkönyv-vezetőnek  Krausz Brabarát,

-          jegyzőkönyv hitelesítőnek Róthné Major Klárát,

-          szavazatszámláló bizottság tagjának Tóth Varga Zsuzsannát,  Teszák Mariannt és Sebjánné Rabóczky Teréziát

egyhangúlag megválasztja, akik a feladatot elfogadják.

Napirendi pontok tárgyalása:

 1. Az MTMSZ pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a 2016-os költségvetés és a 2015. évi mérleg elfogadása.

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2015. évi mérleget és a pénzügyi beszámolót. Szóban kiegészíti a következőkkel:  az MTMSZ bevételei 2015-ben a tagdíjak, a versenyzői regisztrációs díjak és a nevezési és belépő díjak voltak, melyekből minden esetben fedeztük a felmerült kiadásokat. A kiadások az ügyvédi és könyvelési díjon felül a versenyszervezéssel kapcsolatos költségek, sportcsarnok bérleti díja, színpad és hangtechnika, bírói díjak, kupák, oklevelek stb. Az MTMSZ anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy 2016-ban megrendelje az online regisztrációs és versenyszervező szoftvert, és megvásárolja a bírók számára a laptopokat, melyeken a versenyeken pontozni fognak.

A 2016-os költségvetéssel kapcsolatban a közgyűlés egyhangúan megszavazta az Elnök havi 100 ezer Ft-os tiszteletdíját.

A pénzügyi beszámoló, a 2016-os költségvetés és a 2015. évi mérleg elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés 1/2016. május 8. számú határozatát, az MTMSZ pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a 2016-os költségvetés és a 2015. évi mérleg elfogadása a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

 

 1. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása

Az Elnök és az Alelnökök beszámolóját már e-mailben minden egyesület megkapta, de a közgyűlésen is megtekinthető.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés 2/2016. május 8. számú határozatát,  az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

 

 1. A Felügyelő Bizottság beszámolója

Az Elnök bemutatja a Felügyelő bizottság beszámolóját, mely szerint a Bizottság 2015-ben az MTMSz Elnökének és más szerveinek és tisztség-viselőinek működését ellenőrizve megállapítja, hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 3/2016. május 8. számú határozatát,  a Felügyelő Bizottság beszámolója jóváhagyása a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

 

 1. Alapszabály módosítás

Az Elnök az Alapszabály módosítására az alábbi javaslatokat terjeszti elő:

7 § 1.) pont A közgyűlésre vonatkozó egyéb rendelkezések az alábbi szövegezés szerint:
Az MTMSz legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A tagot a közgyűlésen az egyesület vagy más civil szervezet esetén bírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője, vállalkozás esetén a cégbírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője képviselheti szavazati joggal. A tag képviseletét az említett képviselők által közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban adott meghatalmazás alapján meghatalmazott is elláthatja.

9 § 3) pont A közgyűlés vezetése és menete az alábbi szövegezés szerint:
3) A közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és amennyiben a jelen lévők száma lehetővé teszi, a háromtagú  szavazatszámláló bizottságot. Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy ülését be kell rekeszteni.

Amennyiben a taggyűlés határozatképes, elkészíti a közgyűlés jelenléti ívét. A jelenléti íven fel kell tüntetni a tagokat képviselő személyeket, és azt, hogy a képviseletet milyen minőségben látják el. Amennyiben a tagot meghatalmazottja képviseli, a jelenléti ívhez csatolni kell a két tanú által aláírt meghatalmazást, mely felhatalmazza a közgyűlésen szavazati joggal való részvételre. A jelenléti ívet és mellékleteit a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és tisztségviselő választás esetén a háromtagú  szavazatszámláló bizottságot.

14 § 1.) pont A tisztségviselők választása az alábbi szövegezés szerint:
1.) A választást napirendre tűző közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tag tisztségre jelöl. Tisztségviselői jelölést a választást napirendjére tűző közgyűlés meghívójában kell kérni, és azt a tagszervezeteknek írásos formában, a közgyűlés megkezdését legalább 24 órával megelőző időpontig igazoltan E-mailben, telefaxon vagy ajánlott levélben kell a szövetség székhelyére eljuttatniuk. A jelölőlista összesítését a választás előtt közzé kell a jelenlévők számára tenni. A jelölést kapott személyek közül választhatóság szempontjából jelöltnek az a személy minősül, aki felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a jelölést vállalja. A jelöltek közül a tisztségviselőket 5 esztendőre választja a közgyűlés.

24 § 2. ) pont Tisztségviselők díjazása az alábbi szövegezés szerint:
2.) Az éves tiszteletdíjat két részletben kell kifizetni az elnökség tagjainak. Az első részletet, mely a Közgyűlés által meghatározott tárgyévi előirányzat 50 %–t a tárgyév június hónapjának végéig, a fennmaradó 50 %–t pedig dec.31-ig.

30 § A Felügyelő Bizottság az alábbi szövegezés szerint:
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Elnök és az MTMSz más szerveinek és tisztség-viselőinek működését, ennek keretében különösen azt, hogy működésük megfelel–e a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.
Az Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait 5 év határozott időtartamra a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Az Felügyelő Bizottság saját elnökét maga választja, ügyrendjét maga határozza meg.

37§  3. ) pontját Fegyelmi Bizottság az alábbi szövegezés szerint:
3.) A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 5 év határozott időtartamra megválasztott, 3 tagból áll. A bizottság tagjai első ülésükön maguk közül választanak elnököt és alakítják ki ügyrendjüket.


A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 4/2016. május 8. számú határozatát az MTMSz alapszabály módosításáról
a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban  egyhangúlag elfogadták.

 

 1. Tisztségviselő választás

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az elnökség tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 5-5 évre szólt. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 10 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az alábbi tisztségviselőket választotta meg:

Elnök: Szendi Horváth Mária 10 szavazattal

Szervezeti Alelnök: Róthné Major Klára 7 szavazattal

Szakmai Alelnök: Feledi János  8 szavazattal

 

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

 

 1. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 1-1 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 10 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Felügyelő bizottságába a következő 3 tagot választotta:

 1. Krausz Barbara 10 szavazattal
 2. Sebjánné Rabóczki Terézia  10 szavazattal
 3. Kovács Viktória   10 szavazattal

 

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

 

 1. A Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 1-1 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 9 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Fegyelmi bizottságába a következő 3 tagot választotta:

 1. Kemecsiné Inhaizer Petra  10 szavazattal
 2. Tóth Varga Zsuzsannát  10 szavazattal
 3. Teszák Mariann  10 szavazattal

 

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

 1. Az MTMSz tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban beterjesztett javaslatok- a tagoktól nem érkezett további napirendi pont javaslat.
 1. Egyéb:

2017. évi versenyek dátuma

Versenyszabályzat módosítás – nevezési díj

 

 

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2016. május 08.

 

Aláírások:

 

a közgyűlés levezető elnöke:

Szendi-Horváth Mária

………………………………………

jegyzőkönyv-vezető

Krausz Barbara

……………………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő

Róthné Major Klára

……………………………………..

szavazatszámláló bizottság

Tóth-Varga Zsuzsanna

……………………………………..

szavazatszámláló bizottság

Teszák Mariann

……………………………………..

szavazatszámláló bizottság

Sebjánné Rabóczky Terézia

……………………………………..

Honlap készítés